THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2020 - 2021

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
NĂM 1NĂM 2NĂM 3NĂM 4NĂM 5NĂM 6
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15TTTTTT
49 g 45-10 g 25ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25KHLT-CTD
(DƯƠNG)
AV
( NGUYÊN)
KHAV
( L.ANH)
22 g 25 - 3 g 5AV
( L.ANH)
TD
(DƯƠNG)
KHAV
( NGUYÊN)
KHLTTH
33 g 30 - 4 g 20ĐLHĐNGMTTD
(DƯƠNG)
AV
( L.ANH)
MT
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55CTTLVAV
( L.ANH)
TLVTD
(DƯƠNG)
TLV
27 g 55 - 8 g 35TAV
( L.ANH)
CTTTKH (GV 1)
38 g 35 - 9  g 15LSTTLVctTLVLS (GV 1)
49 g 45-10 g 25AV
( L.ANH)
CTKCKH (GV 1)LTTH (D.PHÚC)T
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TLVKH (GV 1)TAV
( NGUYÊN)
AV
( L.ANH)
TC
(HƯỞNG)
62 g 25 - 3 g 5LT-CĐL (GV 1)AV
( L.ANH)
AV
( NGUYÊN)
LT-CTD (QUỐC
73 g 30 - 4 g 20LTTH (HƯƠNG)LS (GV 1)KHTD
(DƯƠNG)
CTAV
( L.ANH)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55AV
( L.ANH)
TC
(HƯỞNG)
27 g 55 - 8 g 35AV
( L.ANH)
TLT-CTKH (GV 1)
38 g 35 - 9  g 15TKH (GV 1)AV
( L.ANH)
TLTTHAN
(TRUNG)
49 g 45-10 g 25THỂ DỤCMTĐLĐL (GV 1)AV
( L.ANH)
LT-C
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25KCLT-CTLTTH (HƯƠNG)LST
62 g 25 - 3 g 5KHLS (GV 1)LT-CKCHĐNG
73 g 30 - 4 g 20NGLLLTTHLTTHKCMTTD (QUỐC
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55AN
(TRUNG)
TC
(HƯỞNG)
TD
(DƯƠNG)
TLT-CAV
( L.ANH)
27 g 55 - 8 g 35AV
( L.ANH)
TD (DƯƠNG)TC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
TLTTH (HƯƠNG)
38 g 35 - 9  g 15LTTH (D.PHÚC)AV
( L.ANH)
AN
(TRUNG)
LT-CTD
(DƯƠNG)
T
49 g 45-10 g 25TC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
AV
( L.ANH)
MTNGLLLT-C
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25LT-CTTKH (GV 1)AN
(TRUNG)
AV
( L.ANH)
62 g 25 - 3 g 5TAV
( L.ANH)
LT-CLTTHTC
(HƯỞNG)
KC
73 g 30 - 4 g 20THỂ DỤCKCNGLLNGLLAV
( L.ANH)
CT
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55MT (GV 4)TLVTLVLS (GV 1)TLVTLV
27 g 55 - 8 g 35TLVTLTTHTĐLT
38 g 35 - 9  g 15TLTTHTTLVTĐL (GV 1)
49 g 45-10 g 25SHLSHLSHLSHLSHLSHL
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25      
 2 g 25 - 3 g 5      
 3 g 30 - 4 g 20