THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2020 - 2021

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
BỐN 1BỐN 2BỐN 3BỐN 4BỐN 5BỐN 6
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15TTTTTT
49 g 45-10 g 25ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25ĐL (NH)LTTH (HƯƠNG)LSAV ( HIẾIU)MT (GV 4)ĐL
22 g 25 - 3 g 5TLVAV ( HIẾIU)KH (GV 1)LTTH (HƯƠNG)KHLS
33 g 30 - 4 g 20HĐNGAV ( HIẾIU)ĐLLTTH (HƯƠNG)ĐLKH (GV 1)
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LTTH (HƯƠNG)CTTDLS (GV 1)AV ( HIẾIU)CT
27 g 55 - 8 g 35LTTH (HƯƠNG)TTTTAV ( HIẾIU)
38 g 35 - 9  g 15AV ( HIẾIU)LTTH
( PHÚC)
LT-CTLVHĐNGT
49 g 45-10 g 25AV ( HIẾIU)TC
(HƯỞNG)
CTKHLT-CTLV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25MTAV ( HIẾIU)LTTH
( PHÚC)
LT-CTLVLTTH (HƯƠNG)
62 g 25 - 3 g 5CTLT-CTLVCTLTTH
( PHÚC)
AV ( HIẾIU)
73 g 30 - 4 g 20TTLVTHỂ DỤCTHỂ DUCCTAV ( HIẾIU)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LT-CĐL (NH)AV ( HIẾIU)
27 g 55 - 8 g 35TAN
(TRUNG)
MT (GV 4)TT
38 g 35 - 9  g 15TC
(HƯỞNG)
LTTH (HƯƠNG)AV ( HIẾIU)ANNGLL
49 g 45-10 g 25AN
(TRUNG)
NGLLTC
(HƯỞNG)
TAV ( HIẾIU)LTTH (HƯƠNG)
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TLS (GV 1)AV ( HIẾIU)THỂ DỤCLT-C
62 g 25 - 3 g 5THỂ DỤCTHỂ DỤCTKCTHỂ DỤCAV ( HIẾIU)
73 g 30 - 4 g 20THỂ DỤCTHỂ DỤCAV ( HIẾIU)THỂ DỤCLS (GV 1)THỂ DỤC
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TLT-CAV ( HIẾIU)LT-CLT-CMT (GV 4)
27 g 55 - 8 g 35AV ( HIẾIU)MTTTKHLT-C
38 g 35 - 9  g 15LT-CKHLT-CTC (GV 4)TT
49 g 45-10 g 25KCKCAV ( HIẾIU)ANLTTH (D.PHÚC)TC
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25AV ( HIẾIU)TNGLLKHTC
(HƯỞNG)
THỂ DỤC
62 g 25 - 3 g 5LS (GV 1)AN
(TRUNG)
KHNGLLAV ( HIẾIU)KC
73 g 30 - 4 g 20KH (GV 1)KHKCĐLAV ( HIẾIU)AN
(TRUNG)
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TLVAV ( HIẾIU)TLVTLVTLVTLV
27 g 55 - 8 g 35KH (GV 1)TLVTAV ( HIẾIU)TT
38 g 35 - 9  g 15TTMTTKCKH
49 g 45-10 g 25SHLSHLSHLSHLSHLSHL
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25      
 2 g 25 - 3 g 5      
 3 g 30 - 4 g 20