THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
HAI 1HAI 2HAI 3HAI 4HAI 5HAI 6HAI 7
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15
49 g 45-10 g 25TTTTTTT
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25LTTH (GV 2)TC
(HƯỞNG)
ĐĐ ĐĐTD (N.HIẾU)ĐĐĐĐ
22 g 25 - 3 g 5TC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
ANLTTHTNXHLTTH (GV 2)TNXH
33 g 30 - 4 g 20AN
(TRUNG)
LTTH (GV 2)LTTHNGLLĐĐTNXHLTTH
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55CTCTLTTH (GV 2)CTAV
(NHUNG)
CTTD (N.HIẾU)
27 g 55 - 8 g 35TD (N.HIẾU)TLTTH (GV 2)TCTTCT
38 g 35 - 9  g 15TLTTH (GV 2)TD (N.HIẾU)TLTTHT
49 g 45-10 g 25ĐĐLTTH (GV 2)LT-CANANTD (N.HIẾU)LT-C
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25LTTH (GV 2)LT-CCTTVLT-CAN
(TRUNG)
MT
62 g 25 - 3 g 5LTTH (GV 2)LTTHTD (N.HIẾU)LTTH
 (HẢI)
MTTC
(HƯỞNG)
TV
73 g 30 - 4 g 20TD (N.HIẾU)ĐĐAV (Q)LT-CTCLTTH (GV 2)TC
(HƯỞNG)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TD (N.HIẾU)LTTH (GV 2)
27 g 55 - 8 g 35TAV ( HIẾIU)TD (N.HIẾU)TLTTH (GV 2)LTTH
(THƯ)
AV
( NGUYÊN)
38 g 35 - 9  g 15LTTH (GV 2)TMT (GV 4)TVTD (N.HIẾU)T
49 g 45-10 g 25LTTH (GV 2)NGLLNGLLLTTHTD (N.HIẾU)TAN
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TVTTC
(HƯỞNG)
TNXH (NH)TLT-CLTTH (GV4)
62 g 25 - 3 g 5TNXHMTAV (Q)AV
(NHUNG)
LTTHMTLTTH (GV4)
73 g 30 - 4 g 20MTTNXHTNXH (NH)TD (N.HIẾU)NGLLNGLLLTTH (GV4)
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LTTH (GV 2)TD (N.HIẾU)CTCTCTCTCT
27 g 55 - 8 g 35CTLTTH (GV 2)KCTLTTH
(THƯ)
TTD (N.HIẾU)
38 g 35 - 9  g 15TTLTTHKCTAV ( HIẾIU)LTTH (GV 2)
49 g 45-10 g 25AV
(NHUNG)
CTTTC (NH)KCLTTHT
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25KCLTTHMTLTTHLTTH (GV 2)TVAV
( NGUYÊN)
62 g 25 - 3 g 5LT-CTVLTTHLTTH
 (HẢI)
LTTH (GV 2)KCKC
73 g 30 - 4 g 20NGLLKCTVLTTHLTTH (GV 2)LTTHNGLL
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TLVTLVTLVAV
(NHUNG)
TLVTLVTLV
27 g 55 - 8 g 35AV
(NHUNG)
TTTLVTTT
38 g 35 - 9  g 15TSHLLTTHTAV
(NHUNG)
AV ( HIẾIU)LTTH
49 g 45-10 g 25SHTTAV ( HIẾIU)SHTTSHTTSHLSHTTSHTT
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25       
 2 g 25 - 3 g 5       
 3 g 30 - 4 g 20