THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
MỐT 1MỐT 2MỐT 3MỐT 4MỐT 5MỐT 6MỐT 7
HAI SÁNG  7 g 15 - 7 g 55SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
17 g 55 - 8 g 35TVTVTVTVTVTVTV
28 g 35 - 9  g 15HĐTNTVTVTVTVTVTV
39 g 45-10 g 25MT (GV 4)HĐTNHĐTNHĐTNHĐTNHĐTNHĐTN
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25TVTVĐĐ (GV 3)TVTCTV
(NGỌC)
TVT
22 g 25 - 3 g 5TVĐĐ (GV 3)TVTCTTTNXH (NH)TCTV
(NGỌC)
33 g 30 - 4 g 20ĐĐ (GV 3)TCTVTCTVTNXH (NH)MTTCTVTCTV
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TVTVTCTV
(NGỌC)
ĐĐ (GV 3)TVTVTV
27 g 55 - 8 g 35TVTVTVTCTV
(NGỌC)
GDTC 
(DƯƠNG)
TVĐĐ (GV 3)
38 g 35 - 9  g 15TVHDTN (GV 3)TVTVAN
(TRUNG)
GDTC 
(DƯƠNG)
TCT
(NGỌC)
49 g 45-10 g 25TCTV
(NGỌC)
TCĐĐ (GV 3)TTVTVTTV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25HDTN (GV 3)TNXH (NH)GDTC 
(DƯƠNG)
TVTVTCTV (NGỌC)T
62 g 25 - 3 g 5TCT
(NGỌC)
TVAN
(TRUNG)
TNXH (NH)TCTGDTC 
(DƯƠNG)
HDTN (GV 3)
73 g 30 - 4 g 20TNXH (NH)MTTCT
(NGỌC)
MTĐĐ (GV 3)AN
(TRUNG)
MT (GV 4)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55GDTC 
(DƯƠNG)
TVTVAN
(TRUNG)
TVTVTV
27 g 55 - 8 g 35TVTVTVTCĐĐ (GV 3)TVTVGDTC 
(DƯƠNG)
38 g 35 - 9  g 15TVTNXH (NH)TCTTVGDTC 
(DƯƠNG)
ĐĐ (GV 3)TV
49 g 45-10 g 25TTTCĐĐ (GV 3)TVTNXH (NH)MTTV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TCĐĐ (GV 3)GDTC 
(DƯƠNG)
TVTTCT
(NGỌC)
TVAN
(TRUNG)
62 g 25 - 3 g 5GDTC 
(DƯƠNG)
AN
(TRUNG)
MTTCTV
(NGỌC)
TVHDTN (GV 3)TNXH (NH)
73 g 30 - 4 g 20AN
(TRUNG)
TCTV
(NGỌC)
GDTC 
(DƯƠNG)
TCTTCTTCTTCĐĐ (GV 3)
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TVTCT
(NGỌC)
TVHDTN (GV 3)TVTNXH (NH)TV
27 g 55 - 8 g 35TVTVTVTVHDTN (GV 3)TCT
(NGỌC)
TNXH (NH)
38 g 35 - 9  g 15TCTV
(NGỌC)
TVTNXH (NH)TVTVTVTV
49 g 45-10 g 25TCT
(NGỌC)
THDTN (GV 3)TTTVTV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TGDTC 
(DƯƠNG)
TTCTV
(NGỌC)
TNXH (NH)TTCT
62 g 25 - 3 g 5TNXH (NH)TCTVHĐTNGDTC 
(DƯƠNG)
TCTV
(NGỌC)
TCĐĐ (GV 3)HĐTN
73 g 30 - 4 g 20HDĐTNHĐTNTNXH (NH)GDTC 
(DƯƠNG)
TCĐĐ (GV 3)HĐTNTCTV
(NGỌC)
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TVTVTVTVTVTCTV
(NGỌC)
T
27 g 55 - 8 g 35TVTVTCT
(NGỌC)
TVTVTVGDTC 
(DƯƠNG)
38 g 35 - 9  g 15TTCT
(NGỌC)
TVTTTVTV
49 g 45-10 g 25TCT
(NGỌC)
TTHĐTNHĐTNTTV
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25       
 2 g 25 - 3 g 5       
 3 g 30 - 4 g 20