THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021

 

THỜI GIAN GV MỚI 2
(LTTH)
THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN GV MỚI 3 (HĐTN-ĐĐ)THỨ BUỔI TIẾT 
9 g 45-10 g 25 HAI SÁNG49 g 45-10 g 25 HAI SÁNG4
1 g 45 - 2 g 25HAI 1CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25ĐĐ  MỘT 3CHIỀU 1
2 g 25 - 3 g 5HAI 622 g 25 - 3 g 5ĐĐ  MỘT 22
3 g 30 - 4 g 20HAI 233 g 30 - 4 g 20ĐĐ  MỘT 13
7 g 15 - 7 g 55HAI 3BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55ĐĐ  MỘT 4BA SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35HAI 327 g 55 - 8 g 35ĐĐ  MỘT 72
8 g 35 - 9  g 15HAI 238 g 35 - 9  g 15HĐTN MỘT 23
9 g 45-10 g 25HAI 249 g 45-10 g 25TCĐĐ MỘT 24
1 g 45 - 2 g 25HAI 1CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25HĐTN MỘT 1CHIỀU 5
2 g 25 - 3 g 5HAI 162 g 25 - 3 g 5HĐTN MỘT 76
3 g 30 - 4 g 20HAI 673 g 30 - 4 g 20ĐĐ  MỘT 57
7 g 15 - 7 g 55HAI 3TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 TƯ SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35HAI 527 g 55 - 8 g 35TCĐĐ  MỘT 42
8 g 35 - 9  g 15HAI 138 g 35 - 9  g 15ĐĐ  MỘT 63
9 g 45-10 g 25HAI 149 g 45-10 g 25TCĐĐ  MỘT 34
1 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TCĐĐ  MỘT 1CHIỀU 5
2 g 25 - 3 g 5 62 g 25 - 3 g 5HĐTN MỘT66
3 g 30 - 4 g 20 73 g 30 - 4 g 20TCĐĐ  MỘT 77
7 g 15 - 7 g 55HAI 1NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55HĐTN MỘT 4NĂM SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35HAI 227 g 55 - 8 g 35HĐTN MỘT 52
8 g 35 - 9  g 15 HAI 738 g 35 - 9  g 15 3
9 g 45-10 g 25BA 449 g 45-10 g 25HĐTN MỘT 34
1 g 45 - 2 g 25HAI 5CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 5
2 g 25 - 3 g 5HAI 562 g 25 - 3 g 5TCĐĐ MỘT 66
3 g 30 - 4 g 20HAI 573 g 30 - 4 g 20TCĐĐ MỘT 57
7 g 15 - 7 g 55 SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 SÁU SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35 2
8 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15 3
9 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25 4

 

THỜI GIAN GV MỚI 4
(LTTH)
THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN HƯƠNG
(LTTH)
THỨ BUỔI TIẾT 
9 g 45-10 g 25MT MỘT 1HAI SÁNG49 g 45-10 g 25 HAI SÁNG4
1 g 45 - 2 g 25MT BỐN 5CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25BỐN 2CHIỀU 1
2 g 25 - 3 g 5MT BA 622 g 25 - 3 g 5BỐN 42
3 g 30 - 4 g 20MT BA 733 g 30 - 4 g 20BỐN 43
7 g 15 - 7 g 55 BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55BỐN 1BA SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35BỐN 12
8 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15BA 73
9 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25NĂM 54
1 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25BỐN 6CHIỀU 5
2 g 25 - 3 g 5 62 g 25 - 3 g 5BA 66
3 g 30 - 4 g 20MỘT 773 g 30 - 4 g 20NĂM 17
7 g 15 - 7 g 55 TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55BA 8TƯ SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35MT BỐN 427 g 55 - 8 g 35BA 32
8 g 35 - 9  g 15MT HAI 438 g 35 - 9  g 15BỐN 33
9 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25BỐN 64
1 g 45 - 2 g 25LTTH HAI 7CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25NĂM 4 CHIỀU 5
2 g 25 - 3 g 5LTTH HAI 762 g 25 - 3 g 5BA 66
3 g 30 - 4 g 20LTTH HAI 773 g 30 - 4 g 20BA 37
7 g 15 - 7 g 55MT BỐN 6NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55BA 9NĂM SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35NĂM 62
8 g 35 - 9  g 15TC BỐN 438 g 35 - 9  g 15NĂM 13
9 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25BỐN 54
1 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25BA 9CHIỀU 5
2 g 25 - 3 g 5 62 g 25 - 3 g 5BA 86
3 g 30 - 4 g 20 73 g 30 - 4 g 20BA 77
7 g 15 - 7 g 55MT NĂM 1SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 SÁU SÁNG 1
7 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35 2
8 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15 3
9 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25 4

 

THỜI GIAN 
 (NGỌC)
THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN ĐÀO (TH)THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN THU (TH)
9 g 45-10 g 25 HAI SÁNG49 g 45-10 g 25 HAI SÁNG49 g 45-10 g 25 
1 g 45 - 2 g 25MỘT 5CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25BA 3
2 g 25 - 3 g 5MỘT 722 g 25 - 3 g 5 22 g 25 - 3 g 5BA 3
3 g 30 - 4 g 20 33 g 30 - 4 g 20 33 g 30 - 4 g 20BA 9
7 g 15 - 7 g 55MỘT 3BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 
7 g 55 - 8 g 35MỘT 427 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35 
8 g 35 - 9  g 15MỘT 738 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15 
9 g 45-10 g 25MỘT 149 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25 
1 g 45 - 2 g 25MỘT 6CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25BA 8
2 g 25 - 3 g 5MỘT 1 62 g 25 - 3 g 5 62 g 25 - 3 g 5BA 1
3 g 30 - 4 g 20MỘT 373 g 30 - 4 g 20 73 g 30 - 4 g 20BA 1
7 g 15 - 7 g 55 TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 
7 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35 
8 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15 
9 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25 
1 g 45 - 2 g 25MỘT 5CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25 CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25BA 4
2 g 25 - 3 g 5MỘT 462 g 25 - 3 g 5 62 g 25 - 3 g 5BA 4
3 g 30 - 4 g 20MỘT 273 g 30 - 4 g 20 73 g 30 - 4 g 20BA 2
7 g 15 - 7 g 55MỘT 2NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55BA 7NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 
7 g 55 - 8 g 35MỘT 627 g 55 - 8 g 35BA 727 g 55 - 8 g 35 
8 g 35 - 9  g 15MỘT 138 g 35 - 9  g 15BA 638 g 35 - 9  g 15 
9 g 45-10 g 25MỘT 149 g 45-10 g 25BA 649 g 45-10 g 25 
1 g 45 - 2 g 25MỘT 4CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25BA 5CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25 
2 g 25 - 3 g 5MỘT 562 g 25 - 3 g 5BA 562 g 25 - 3 g 5 
3 g 30 - 4 g 20MỘT 773 g 30 - 4 g 20 73 g 30 - 4 g 20 
7 g 15 - 7 g 55MỘT 6SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55 SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55BA 2
7 g 55 - 8 g 35MỘT 327 g 55 - 8 g 35 27 g 55 - 8 g 35BA 9
8 g 35 - 9  g 15MỘT 238 g 35 - 9  g 15 38 g 35 - 9  g 15BA 8
9 g 45-10 g 25MỘT 149 g 45-10 g 25 49 g 45-10 g 25