THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC KHÁNH NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
MỘT 1MỘT 2MỘT 3MỘT 4MỘT 5MỘT 6MỘT 7
HAI SÁNG  7 g 15 - 7 g 55SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
SINH  HOẠT CHUNG
 ĐẦU TUẦN
17 g 55 - 8 g 35TVTVTVTVTVTVTV
28 g 35 - 9  g 15TVTVTVTVTVTVTV
39 g 45-10 g 25MTĐĐĐĐĐĐTMTT
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25TVTVHDTN (TÌNH)TVAN
(TRUNG)
TVTCTV
(NGỌC)
22 g 25 - 3 g 5ĐĐHDTN (TÌNH)TVTCDDTCTV
(NGỌC)
ĐĐGDTC 
(DƯƠNG)
33 g 30 - 4 g 20HDTN (TÌNH)TNXHTNXHTNXHTCT
(NGỌC)
TCTVGDTC 
(DƯƠNG)
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TVMTTCTV
(NGỌC)
TVHDTN (TÌNH)TVĐĐ
27 g 55 - 8 g 35TVTVTVTCTV
(NGỌC)
GDTC 
(DƯƠNG)
TVHDTN (TÌNH)
38 g 35 - 9  g 15TVHDTN (TÌNH)TVTVTVGDTC 
(DƯƠNG)
TCT
(NGỌC)
49 g 45-10 g 25TCTV
(NGỌC)
TCĐĐTHDTN (TÌNH)TVTTV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25HDTN (TÌNH)TVGDTC 
(DƯƠNG)
TVDDTCTV (NGỌC)TV
62 g 25 - 3 g 5TCT
(NGỌC)
TVAN
(TRUNG)
TNXHTVGDTC 
(DƯƠNG)
HDTN (TÌNH)
73 g 30 - 4 g 20TNXH (TÌNH)TNXHTCT
(NGỌC)
TCTVTNXHAN
(TRUNG)
T
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55GDTC 
(DƯƠNG)
TVTVAN
(TRUNG)
TCTVTVTV
27 g 55 - 8 g 35TVTVTVTCT
(NGỌC)
TVTVTV
38 g 35 - 9  g 15TVTCTVGDTC 
(DƯƠNG)
TVTVTNXHTCTV
(NGỌC)
49 g 45-10 g 25TTTCTVTVTTCT
(NGỌC)
TV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25HDTN (TÌNH)GDTC 
(DƯƠNG)
TVTTCT
(NGỌC)
TVAN
(TRUNG)
62 g 25 - 3 g 5GDTC 
(DƯƠNG)
AN
(TRUNG)
TCT
(NGỌC)
MTHDTN (TÌNH)TCĐĐTNXH
73 g 30 - 4 g 20AN
(TRUNG)
TCTV
(NGỌC)
TCĐĐTCTVGDTC 
(DƯƠNG)
HDTN (TÌNH)TCĐĐ
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TVTCT
(NGỌC)
TVHDTN (TÌNH)MTTVTV
27 g 55 - 8 g 35TVTVTVTVHDTN (TÌNH)TVTCT
(NGỌC)
38 g 35 - 9  g 15TCTV
(NGỌC)
TVMTTVTVHDTN (TÌNH)TV
49 g 45-10 g 25TCT
(NGỌC)
THDTN (TÌNH)TTVTTV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TGDTC 
(DƯƠNG)
TCTVTCTV
(NGỌC)
TCĐĐTCTVMT
62 g 25 - 3 g 5TNXH (TÌNH)TCTV
(NGỌC)
TGDTC 
(DƯƠNG)
TVTNXHTCTV
73 g 30 - 4 g 20TCĐĐHDTN (TÌNH)TNXHGDTC 
(DƯƠNG)
TNXHTCT
(NGỌC)
TNXH
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TCTV
(NGỌC)
TTHDTN (TÌNH)TVTVTV
27 g 55 - 8 g 35TVTCT
(NGỌC)
HDTN (TÌNH)TVTVTVTV
38 g 35 - 9  g 15TVTVTVTVTCTV
(NGỌC)
HDTN (TÌNH)T
49 g 45-10 g 25TTVTVTTTHDTN (TÌNH)
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25       
 2 g 25 - 3 g 5       
 3 g 30 - 4 g 20       

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
HAI 1HAI 2HAI 3HAI 4HAI 5HAI 6HAI 7
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15
49 g 45-10 g 25TTTTTTT
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25LTTH (DŨNG)TC
(HƯỞNG)
ĐĐ ĐĐTD (N.HIẾU)TNXHLTTH
22 g 25 - 3 g 5TC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
ANTNXHTNXHLTTHLTTH (DŨNG)
33 g 30 - 4 g 20AN
(TRUNG)
LTTH (DŨNG)LTTHNGLLĐĐĐĐĐĐ
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55CTCTLTTH (DŨNG)TCCTCTTD (N.HIẾU)
27 g 55 - 8 g 35TD (N.HIẾU)TLTTH (DŨNG)TTTCT
38 g 35 - 9  g 15ĐĐLTTH (DŨNG)LT-VTD (N.HIẾU)TVLTTH
(THƯ)
T
49 g 45-10 g 25TLTTH (DŨNG)TCTLTTH
( NHAN)
TD (N.HIẾU)TV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25LTTH
( NHAN)
LT-CCTLTTHANAN
(TRUNG)
LTTH (DŨNG)
62 g 25 - 3 g 5TD (N.HIẾU)LTTHTNXHLTTH
( NHAN)
MTTC
(HƯỞNG)
LTTH (DŨNG)
73 g 30 - 4 g 20LTTH (DŨNG)ĐĐTD (N.HIẾU)TVTCLTTH
( NHAN)
TC
(HƯỞNG)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LTTH (DŨNG)TD (N.HIẾU)LTTH
( NHAN)
27 g 55 - 8 g 35LTTH (DŨNG)TTD (N.HIẾU)T
38 g 35 - 9  g 15TTNXHNGLLTTTD (N.HIẾU)LTTH (DŨNG)
49 g 45-10 g 25LTTH
( NHAN)
HĐNGTD (N.HIẾU)LT-CLTTH (DŨNG)TLT-C
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TVTTC
(HƯỞNG)
LTTH
( NHAN)
LTTH (DŨNG)TNXHTNXH
62 g 25 - 3 g 5HĐNGLLMTLTTH (DŨNG)LTTH
( NHAN)
LT-CLT-CLTTH
(THƯ)
73 g 30 - 4 g 20TNXHTD (N.HIẾU)LTTH (DŨNG)LTTH
( NHAN)
NGLLMTMT
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LT-CTD (N.HIẾU)CTCTCTCTLTTH (DŨNG)
27 g 55 - 8 g 35LTTH (DŨNG)TKCLTTHLTTH
(THƯ)
TTD (N.HIẾU)
38 g 35 - 9  g 15TLTTHLTTH (DŨNG)TTLTTH
(THƯ)
T
49 g 45-10 g 25CTCTTLTTH
 (HẢI)
KCLTTH
( NHAN)
CT
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25KCLTTH (DŨNG)MTKCLTTH
( NHAN)
TVKC
62 g 25 - 3 g 5MTTVLTTH (DŨNG)ANLTTH
( NHAN)
NGLLAN
73 g 30 - 4 g 20LTTH (DŨNG)KCTNXHMTLTTH
( NHAN)
KCNGLL
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TLVTLVTLVTLVTLVTLVTLV
27 g 55 - 8 g 35TTTLTTH
 (HẢI)
TTT
38 g 35 - 9  g 15LTTH
( NHAN)
SHLLTTHTLTTHLTTHLTTH
49 g 45-10 g 25SHTTLTTH
( NHAN)
SHTTSHTTSHTTSHTTSHTT
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25       
 2 g 25 - 3 g 5       
 3 g 30 - 4 g 20       

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
BA 1BA 2BA 3BA 4BA 5BA 6BA 7BA 8BA 9
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15KCKCKCKCKCKCKCKCKC
49 g 45-10 g 25TTTTTTTĐĐT
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25AV
(NHUNG)
ĐĐT.HOC
(THU)
ĐĐĐĐĐĐĐĐTĐĐ
22 g 25 - 3 g 5AV
(NHUNG)
TNXHT.HOC
(THU)
THXHTD (N.HIẾU)THXHTHXHĐĐTHXH
33 g 30 - 4 g 20TD (N.HIẾU)MTAV
(NHUNG)
AV
 (NG)
MTTCMTTNXHT.HOC
(THU)
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55ĐĐAN
(TRUNG)
TCTTCTTDLT-C
27 g 55 - 8 g 35CTTC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
TLT-CTTAV
(NHUNG)
AV
( NGUYÊN)
38 g 35 - 9  g 15TAV
(NHUNG)
TC
(HƯỞNG)
NGLLCTAV
( NGUYÊN)
LTTH (D-PHÚC)CTMT
49 g 45-10 g 25TCAV
(NHUNG)
CTAN
(TRUNG)
TNXHANAV
( NGUYÊN)
TTNXH
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25AV
(NHUNG)
CTLT-CLT-CTD (N.HIẾU)THỂ DỤCLT-CT.HOC
(THU)
CT
62 g 25 - 3 g 5T.HOC
(THU)
TMTMTAV
(NHUNG)
LTTH (D-PHÚC)TDTVT
73 g 30 - 4 g 20T.HOC
(THU)
TVĐĐAV
( NGUYÊN)
AV
(NHUNG)
TVTDANAN
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55AV
(NHUNG)
CTLTTH (D-PHÚC)AV
( NGUYÊN)
27 g 55 - 8 g 35CTAV
(NHUNG)
LTTH (D-PHÚC)TTC
(HƯỞNG)
AV
( NGUYÊN)
TC
38 g 35 - 9  g 15TTAV
(NHUNG)
TNXHTTAV
( NGUYÊN)
TTV
49 g 45-10 g 25LTTHTAV
( NGUYÊN)
TNXHMTTNGLLT
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TVTD (N.HIẾU)TVT.HOC
(THU)
LTTHLT-CTVAV
(NHUNG)
AV
( NGUYÊN)
62 g 25 - 3 g 5 TD (N.HIẾU)TNXHT.HOC
(THU)
HĐNGLTTH (D-PHÚC)TNXHTC
(HƯỞNG)
AV
( NGUYÊN)
73 g 30 - 4 g 20NGLLT.HOC
(THU)
LTTH (D-PHÚC)AV
( NGUYÊN)
TVNGLLNGLLAV
(NHUNG)
TC
(HƯỞNG)
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LT-CCTCTCTAV
(NHUNG)
AV
( NGUYÊN)
T.HOC
(THU)
CTLTTH (D-PHÚC)
27 g 55 - 8 g 35TNXHAV
(NHUNG)
TTVCTAV
( NGUYÊN)
T.HOC
(THU)
TCT
38 g 35 - 9  g 15TTTD (N.HIẾU)TANT.HOC
(THU)
AV
( NGUYÊN)
AV
(NHUNG)
LT-C
49 g 45-10 g 25TD (N.HIẾU)TNXHHĐNGLTTH (DŨNG)TT.HOC
(THU)
AV
( NGUYÊN)
MTNGLL
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25LTTH
( PHÚC)
LT-CAV
(NHUNG)
TD (N.HIẾU)T.HOC
(THU)
TCTTNXHLTTH (D-PHÚC)
62 g 25 - 3 g 5MTLTTHAV
(NHUNG)
TD (N.HIẾU)T.HOC
(THU)
CTTLTTH (D-PHÚC)TD
73 g 30 - 4 g 20ANHĐNGTD (N.HIẾU)TC
(HƯỞNG)
AV
(NHUNG)
TNXHLTTH (D-PHÚC)TDTD
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TNXHT.HOC
(THU)
TLVTLVTLVTLVTLVTLVTLV
27 g 55 - 8 g 35TLVTTTTNXHTDTTT.HOC
(THU)
38 g 35 - 9  g 15TTLVTNXHSHLTVTANT.HOC
(THU)
T
49 g 45-10 g 25SHTTSHTTSHTTTNXHSHTTSHLSHLSHTTSHL
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25         
 2 g 25 - 3 g 5         
 3 g 30 - 4 g 20         

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
BỐN 1BỐN 2BỐN 3BỐN 4BỐN 5BỐN 6
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15TTTTTT
49 g 45-10 g 25ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25KH (HƯƠNG)LTTH (D.PHÚC)LSAV ( HIẾIU)KHĐL
22 g 25 - 3 g 5TLVAV ( HIẾIU)KH (HƯƠNG)LTTH (D.PHÚC)KHLS
33 g 30 - 4 g 20HĐNGAV ( HIẾIU)ĐLLTTH (D.PHÚC)ĐLKH (HƯƠNG)
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LTTH (D.PHÚC)CTTDTAV ( HIẾIU)CT
27 g 55 - 8 g 35LTTH (D.PHÚC)TTLS (HƯƠNG)TAV ( HIẾIU)
38 g 35 - 9  g 15AV ( HIẾIU)LTTH
( PHÚC)
LT-CTLVHĐNGT
49 g 45-10 g 25AV ( HIẾIU)TC
(HƯỞNG)
CTKHLT-CTLV
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25CTAV ( HIẾIU)LTTH
( PHÚC)
LT-CTLVLTTH (D.PHÚC)
62 g 25 - 3 g 5MTLT-CTLVCTLTTH
( PHÚC)
AV ( HIẾIU)
73 g 30 - 4 g 20TTLVTHỂ DỤCTHỂ DUCCTAV ( HIẾIU)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55LT-CĐL (HƯƠNG)AV ( HIẾIU)
27 g 55 - 8 g 35TAN
(TRUNG)
AV ( HIẾIU)TT
38 g 35 - 9  g 15TC
(HƯỞNG)
LTTH (D.PHÚC)AV ( HIẾIU)ANNGLL
49 g 45-10 g 25AN
(TRUNG)
NGLLTC
(HƯỞNG)
TAV ( HIẾIU)LTTH (D.PHÚC)
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TLS (HƯƠNG)AV ( HIẾIU)THỂ DỤCLT-C
62 g 25 - 3 g 5THỂ DỤCTHỂ DỤCTKCTHỂ DỤCAV ( HIẾIU)
73 g 30 - 4 g 20THỂ DỤCTHỂ DỤCAV ( HIẾIU)THỂ DỤCLS (HƯƠNG)THỂ DỤC
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TLT-CAV ( HIẾIU)LT-CLT-CMT
( NHAN)
27 g 55 - 8 g 35AV ( HIẾIU)MTTTMT
( NHAN)
LT-C
38 g 35 - 9  g 15LT-CAV ( HIẾIU)LT-CTCTT
49 g 45-10 g 25KCKCAV ( HIẾIU)ANLTTH (D.PHÚC)TC
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25AV ( HIẾIU)TNGLLKHTC
(HƯỞNG)
THỂ DỤC
62 g 25 - 3 g 5LS (HƯƠNG)AN
(TRUNG)
KHNGLLAV ( HIẾIU)KC
73 g 30 - 4 g 20KH (HƯƠNG)KTKCĐLAV ( HIẾIU)AN
(TRUNG)
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55TLVTLVTLVTLVTLVTLV
27 g 55 - 8 g 35ĐL (HƯƠNG)TTMT
( NHAN)
TT
38 g 35 - 9  g 15TKHMTTKCKH
49 g 45-10 g 25SHLSHLSHLSHLSHLSHL
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25      
 2 g 25 - 3 g 5      
 3 g 30 - 4 g 20      

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5

THỨ BUỔI TIẾT THỜI GIAN LỚP 
NĂM 1NĂM 2NĂM 3NĂM 4NĂM 5NĂM 6
HAI SÁNG 17 g 15 - 7 g 55Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
27 g 55 - 8 g 35
38 g 35 - 9  g 15TTTTTT
49 g 45-10 g 25ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ
CHIỀU 11 g 45 - 2 g 25KHLTTHTD
(DƯƠNG)
AV
( NGUYÊN)
KHAV
( L.ANH)
22 g 25 - 3 g 5AV
( L.ANH)
LT-CKHAV
( NGUYÊN)
KHLTTH
33 g 30 - 4 g 20ĐLHĐNGMTTC
(HƯỞNG)
AV
( L.ANH)
MT
BA SÁNG 17 g 15 - 7 g 55CTTLVAV
( L.ANH)
TLVTD
(DƯƠNG)
KH (HƯƠNG)
27 g 55 - 8 g 35TAV
( L.ANH)
CTTTTLV
38 g 35 - 9  g 15LSTTLVctTLVLS (HƯƠNG)
49 g 45-10 g 25AV
( L.ANH)
CTKCKH (HƯƠNG)LTTH (D.PHÚC)T
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25TLVKH (HƯƠNG)TAV
( NGUYÊN)
AV
( L.ANH)
TC
(HƯỞNG)
62 g 25 - 3 g 5LT-CĐL (HƯƠNG)AV
( L.ANH)
AV
( NGUYÊN)
LT-CTD (QUỐC
73 g 30 - 4 g 20LTTH (D.PHÚC)LS (HƯƠNG)KHTD
(DƯƠNG)
CTAV
( L.ANH)
TƯ SÁNG 17 g 15 - 7 g 55AV
( L.ANH)
27 g 55 - 8 g 35AV
( L.ANH)
TLT-CTD
(DƯƠNG)
TKH (HƯƠNG)
38 g 35 - 9  g 15TKH (HƯƠNG)AV
( L.ANH)
TLTTHAN
(TRUNG)
49 g 45-10 g 25THỂ DỤCMTĐLĐL (HƯƠNG)AV
( L.ANH)
LT-C
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25KCLT-CTLTTH (D.PHÚC)LST
62 g 25 - 3 g 5KHLS (HƯƠNG)LT-CKCHĐNG
73 g 30 - 4 g 20NGLLLTTHLTTHKCMTTD (QUỐC
NĂM SÁNG 17 g 15 - 7 g 55AN
(TRUNG)
TC
(HƯỞNG)
TD
(DƯƠNG)
TLT-CAV
( L.ANH)
27 g 55 - 8 g 35AV
( L.ANH)
TD (DƯƠNG)TC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
TLTTH (D.PHÚC)
38 g 35 - 9  g 15LTTH (D.PHÚC)AV
( L.ANH)
AN
(TRUNG)
LT-CTD
(DƯƠNG)
T
49 g 45-10 g 25TC
(HƯỞNG)
AN
(TRUNG)
AV
( L.ANH)
MTNGLLLT-C
CHIỀU 51 g 45 - 2 g 25LT-CTTKH (HƯƠNG)AN
(TRUNG)
AV
( L.ANH)
62 g 25 - 3 g 5TAV
( L.ANH)
LT-CLTTHTC
(HƯỞNG)
KC
73 g 30 - 4 g 20THỂ DỤCKCNGLLNGLLAV
( L.ANH)
CT
SÁU SÁNG 17 g 15 - 7 g 55MT
( NHAN)
TLVTLVLS (HƯƠNG)TLVTLV
27 g 55 - 8 g 35TLVTLTTHTĐLT
38 g 35 - 9  g 15TTD
(DƯƠNG)
TTLVTĐL (HƯƠNG)
49 g 45-10 g 25SHLSHLSHLSHLSHLSHL
CHIỀU  1 g 45 - 2 g 25      
 2 g 25 - 3 g 5      
 3 g 30 - 4 g 20