KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM HỌC 2020-2021

Xem tại đây: /upload/28434/fck/files/174KH_UBND_03_11_2020_1_signed.pdf