GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phước Khánh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Email : tieuhocphuockhanhnt@gmail.com

Điện thoại :02516504888

1. Về học sinh - Lớp học toàn trường:

- Tổng số lớp: 35 lớp - Số  lớp học 2 buổi/ngày: 35

- Tổng số học sinh: 1217 em /600 nữ

2. Về điều kiện cơ sở vật chất nhà trường: 

- Tổng số  phòng học: 35; Trong đó:                   + Phòng cấp 4:   + Phòng kiên cố: 35

- Các phòng bộ môn:        + Phòng vi tính: 01                                + Phòng học ngoại ngữ: 0

                                          + Phòng GD nghê thuật: 0                     + Phòng GD khoa học: 0

 3. Về đội ngũ cán bộ và giáo viên:

- Tổng số CB-GV-CNV: 54 

- Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 03 - Đạt chuẩn đào tạo: 100%, trên chuẩn: 0%

+ Giáo viên: 44 - Đạt chuẩn đào tạo: 62,8%, trên chuẩn: 0%

+ Công nhân viên: 07

4. Kết quả hoạt động giáo dục năm học trước:

- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 98%

- Tỉ lệ học sinh hoàn thành CTTH: 100%; Tỉ lệ học sinh lưu ban: 2,0%; Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0%

- Số học sinh đạt thành tích cao qua các hội thi cấp huyện: 06; Tỉnh: 0; Toàn quốc: 0

- Các giải đồng đội: 0

- Danh hiệu thi đua nhà trường đã đạt: Tập thể lao động xuất sắc.